ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

1Truy cập Hiclass.vn
2Đăng nhập

Điền thông tin Đăng nhập theo tin nhắn đã được gửi về

3Lựa chọn khóa cần học

Bấm chọn Menu -> chọn khóa học